Organització Institucional i Estructura administrativa

L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer és un consorci públic de caràcter voluntari i de durada indefinida, creat en 1996 a l'empara de l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a fi de desenvolupar la recerca en l'àmbit de les ciències biomèdiques i d'agrupar grups de recerca en biomedicina que desenvolupen llur tasca en l'àmbit de Catalunya.

Les institucions constitutives del Consorci són:

  • La Generalitat de Catalunya
  • L’Hospital Clínic de Barcelona
  • La Universitat de Barcelona

L’IDIBAPS no té empleats que puguin considerar-se alta direcció al 31 de desembre de 2014 ni al 31 de desembre de 2013. La funció de l’alta direcció recau sobre la Junta de Govern de l’entitat.

----------------------------------------------------------

Òrgans de govern

La Junta de Govern és l'òrgan al qual corresponen la representació, la direcció i l'administració del consorci i els seus càrrecs tenen una durada de tres anys, reelegibles per iguals terminis.

Està formada per dos representants de cadascuna de els institucions consorciades, la Generalitat de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona, els quals nomenen un president, un vicepresident i un secretari. A més, les entitats associades, com ara l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC, poden nomenar també dos representants. 


Els Membres de la Junta de Govern de l’IDIBAPS no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. 


Accedeix a Òrgans de govern

Revisió i actualització dels continguts: 15 de gener