Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa l’IDIBAPS, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquest consorci.

 

Revisió i actualització dels continguts: 29 de setembre del 2020