Organització Institucional i Estructura administrativa

L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer és un consorci públic de caràcter voluntari i de durada indefinida, creat en 1996 a l'empara de l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a fi de desenvolupar la recerca en l'àmbit de les ciències biomèdiques i d'agrupar grups de recerca en biomedicina que desenvolupen llur tasca en l'àmbit de Catalunya.

Les institucions constitutives del Consorci són:

  • La Generalitat de Catalunya
  • L’Hospital Clínic de Barcelona
  • La Universitat de Barcelona


----------------------------------------------------------

Òrgans de govern

La Junta de Govern és l'òrgan al qual corresponen la representació, la direcció i l'administració del consorci i els seus càrrecs tenen una durada de tres anys, reelegibles per iguals terminis.

Està formada per dos representants de cadascuna de els institucions consorciades, la Generalitat de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Barcelona, els quals nomenen un president, un vicepresident i un secretari. A més, les entitats associades, com ara l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC, poden nomenar també dos representants. 


Els Membres de la Junta de Govern de l’IDIBAPS no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. 


Accedeix a Òrgans de govern

----------------------------------------------------------

A 31 de desembre del 2019 l’IDIBAPS no té empleats que puguin considerar-se alta direcció o alts càrrecs als efectes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La funció de l’alta direcció recau sobre la Junta de Govern de l’entitat.

L'IDIBAPS no té llocs de treball de personal funcionari ni interí. La relació de llocs de treball de l'entitat està informada a l'apartat "Gestió Recursos Humans" d'aquest Portal de la Transparència.

----------------------------------------------------------

Documents constitutius

Revisió i actualització dels continguts: 23 de setembre del 2020