Àmbits del Portal de la Transparència

Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa l’IDIBAPS, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquest consorci.

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Gestió Econòmica i Pressupostària

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Gestió Recursos Humans

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.d, e, i g de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Organització Institucional i Estructura administrativa

L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer és un consorci públic de caràcter voluntari i de durada indefinida, creat en 1996 a l'empara de l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a fi de desenvolupar la recerca en l'àmbit de les ciències biomèdiques i d'agrupar grups de recerca en biomedicina que desenvolupen llur tasca en l'àmbit de Catalunya.

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Resultats de la recerca


Accés a la informació sobre els resultats de la recerca duta a terme a l'IDIBAPS